Xã Phú Châu hoàn thành tốt công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày 25/06/2020

Xã Phú Châu hoàn thành tốt Công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2020-2025.

Media/148_PhuChau/Images/bau-cu.jpg

Bầu cử Trưởng thôn là tiếp tục thực hiện Pháp lệnh, thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; là dịp để nhân dân phát huy quyền làm chủ trực tiếp bầu chọn người có đủ tư cách, đạo đức phẩm chất, có ý thức trách nhiệm, có tâm huyết xây dựng quê hương làm trưởng thôn. Đồng thời xây dựng thôn thật sự là nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản và tổ chức nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao.Hướng dẫn nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Ngày 21/6/2020 cùng với cử tri toàn huyện Đông Hưng, Cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn xã Phú châu đã hăng hái đi bầu cử trưởng thôn tại địa điểm bầu cử các thôn. Đúng 7h00 các địa điểm bầu cử đã đồng loạt tổ chức nghi lễ khai mạc bầu cử trang nghiêm, cuộc bầu cử diễn ra liên tục và kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, kết quả cử tri đi bầu tại các thôn như sau:

Thôn Cốc có 629 Cử tri trong danh sách, số cử tri đi bầu là 618 cử tri đạt tỷ lệ 98,25%

Thôn Phạm có 541 cử tri trong danh sách, số cử tri đi bầu là 516 đạt 95,38%

Thôn Quốc dương có 241 cử tri trong danh sách số cử tri đi bầu là 236 cử tri đạt tỷ lệ 97,93%

Thôn tăng có 529 cử tri trong danh sách, số cử tri đi bầu là 502 cử tri đạt tỷ lệ 94,9%

Trúng cử trưởng thôn là số phiếu bầu so với cử tri trong danh sách bầu cử kết quả bầu cử ở các thôn như sau:

Thôn Cốc ông Trần Đình Cành ứng cử Trưởng thôn Kết quả bầu cử được 583 phiếu bầu đạt lỷ lệ 92,69 %.

Thôn Phạm ông Phạm Văn Tiến ứng cử Trưởng thôn Kết quả bầu cử được 447 phiếu đạt tỷ lệ 88,17%

Thôn Quốc Dương ông Nguyễn Tiến Chỉnh ứng cử Trưởng thôn kết quả bầu cử được 213 phiếu đạt tỷ lệ 88,38%

Thôn Tăng ông Vũ Văn Hòa ứng cử Trưởng thôn Kết quả bầu cử được 476 phiếu đạt tỷ lệ 89,98%.

Như vậy cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2020-2025 tại xã Phú Châu đã diễn ra an toàn thành công rất tốt đẹp đã bầu được đủ 4 đồng chí Trưởng thôn tại các thôn, bầu đủ được các đồng chí Trưởng thôn ở các thôn nhằm kiện toàn và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân ở địa phương, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh. Thông qua việc bầu cử lựa chọn người có tài, có đức, nhiệt tình trong công tác, gắn bó mật thiết với quyền, nghĩa vụ và lợi ích chính đáng của nhân dân trong thôn, nhằm tạo sự đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư, phát huy tiềm lực ở cơ sở, tham gia vào sự nghiệp đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.


Tổng lượt xem bài viết là: 107
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác