25/06/2020
Hội đồng nhân dân xã Phú Châu là cơ quan quyền lực ở địa phương đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân.