Hội đồng nhân dân xã Phú Châu.
Ngày 25/06/2020

Hội đồng nhân dân xã Phú Châu là cơ quan quyền lực ở địa phương đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân.

HĐND xã là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân xã, do nhân dân xã bầu ra; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Hiến pháp, Luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; chịu trách nhiệm trước nhân dân trong xã và cơ quan nhà nước cấp trên.

HĐND xã quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng, xây dựng và phát triển về KT-VH_XH, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng tổ chức bộ máy theo thẩm quyền, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong xã và làm tròn nghĩa vụ của xã đối với nhà nước.

HĐND xã thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của Thường trực HĐND, UBND xã, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND, các nghị quyết,các văn bản và quyết định của cấp trên; giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, các đơn vị và của công dân trên địa bàn xã Phú Châu